GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 2023

 

Kỹ sư TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Kỹ sư LÊ NGUYÊN TUẤN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Thạc sĩ – Kỹ sư TÔ QUANG CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Kỹ sư ĐỖ KHẮC TOÀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin liên quan