Nhân sự và cán bộ chủ chốt

Nhân sự chủ chốt:

1 Tô Quang Chính Phó Tổng giám đốc Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế 16
2 Lê Nguyên Tuấn Phó Tổng giám đốc Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế 28
3 Nguyên Công Quang Trưởng Phòng Thiết kế 1 Chủ trì thiết kế 14
4 Phan Thanh Thi Trưởng phòng Thiết kế 2 Chủ trì thiết kế 9
5 Nguyễn Trọng Kiên Phụ trách Phòng Kỹ thuật Chủ nhiệm khảo sát địa chất 15
6 Bùi Xuân Thanh Phó Phòng Kỹ thuật Chủ nhiệm khảo sát địa chất 23
7 Trần Cảnh Thành Giám đốc Công ty TAFCO Hà Nội Chủ nhiệm khảo sát địa hình 23
8 Nguyễn Văn Oai Cán bộ Phòng Kỹ thuật Chủ nhiệm khảo sát địa hình 13
9 Chu Thị Thuỳ Anh Trưởng Phòng Kế hoạch Chủ trì lập dự toán 14
10 Vũ Thị Tuyết Nhinh Cán bộ Phòng Thiết kế 2 Chủ trì lập dự toán 19
11 Lê Thị Hằng Cán bộ Phòng Thiết kế 1 Chủ trì lập dự toán

9

 

 

Trình độ học vấn

Tổng số lượng

Số năm kinh nghiệm

<5 năm

5 năm <

10 năm

> 10 năm

 

175

56

70

49

- Tiến sĩ

2

 

 

2

- Thạc sĩ

5

1

2

2

- Kỹ sư xây dựng, giao thông

30

5

10

15

- Kỹ sư thủy lợi

2

 

2

 

- Kỹ sư địa chất

10

3

3

4

- Kỹ sư trắc địa

10

3

4

3

- Kỹ sư kinh tế xây dựng

5

1

2

2

- Cử nhân kinh tế

5

1

2

2

- Cử nhân cầu đường, trắc địa

10

2

4

4

- Công nhân kỹ thuật

15

 

15

 

-  Kỹ sư tư vấn giám sát thi công

73

40

18

15

- Nhân viên khác

8

 

8

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin liên quan