contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Nhân sự và cán bộ chủ chốt

Nhân sự và cán bộ chủ chốt của Tấn Phát

Nhân sự:

Trình độ học vấn Tổng số lượng Số năm kinh nghiệm
<5 năm 5 năm < 10 năm > 10 năm
  75 18 44 13
- Tiến sĩ 2     2
- Thạc sĩ 3   2 1
- Kỹ sư xây dựng, giao thông 25 10 8 7
- Kỹ sư thủy lợi 2   2  
- Kỹ sư địa chất 5 2 2 1
- Kỹ sư trắc địa 5 3 1 1
- Kỹ sư kinh tế xây dựng 3 1 1 1
- Cử nhân kinh tế 4 2 2  
- Cử nhân cầu đường, trắc địa 3   3  
- Công nhân kỹ thuật 15   15  
- Nhân viên khác 8   8  


Ban Giám đốc:

TT Họ tên Chức vụ Chức danh Số năm kinh nghiệm
1 Trần Phương Đông Giám đốc –
Chủ tịch HĐQT
Kỹ sư cầu đường 16
2 Lê Nguyên Tuấn Phó Giám đốc Kỹ sư cầu đường 16
3 Lê Văn Thành Phó Giám đốc Kỹ sư cầu đường 11
4 Lương Ánh Dương Phó Giám đốc Kỹ sư kinh tế xây dựng 16


Nhân sự chủ chốt:

TT Họ tên Chức vụ Chức danh Số năm kinh nghiệm
1 Trần Huy Hoan Chủ trì thiết kế đường Kỹ sư xây dựng 11
2 Tô Quang Chính Chủ trì thiết kế đường Kỹ sư cầu đường 9
3 Trần Cảnh Thành Chủ trì khảo sát địa hình Kỹ sư trắc địa 10
4 Phạm Công Duy Chủ trì khảo sát địa chất Kỹ sư địa chất công trình 16
5 La Hồng Phong Chủ trì khảo sát thủy văn Kỹ sư thủy văn 9
6 Lương Ánh Dương Chủ trì dự tính dự toán Kỹ sư kinh tế xây dựng 16
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team