contact@tanphajsc.com +(+84) 024 35132274

Lý lịch trích ngang cán bộ

Lý lịch của cán bộ Tấn Phát

RÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT
TT Họ và tên Vị trí đảm nhiệm Trình độ chuyên môn Năm kinh nghiệm Khả năng chuyên môn
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC
1 Trần Phương Đông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Kỹ sư đường bộ - Trường Đại học GTVT 16 - Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
2 Lê Văn Thành Phó giám đốc Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 11 - Quản lý dự án 
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
3 Lê Nguyên Tuấn Phó giám đốc Kỹ sư đường bộ - Trường Đại học GTVT 16 - Quản lý dự án 
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
- Quản lý chất lượng
4 Lương Ánh Dương Phó giám đốc Kỹ sư kinh tế xây dựng - Trường Đại học GTVT 16 - Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Lập dự toán công trình
- Quản lý tài chính
5 Nguyễn Văn Hạnh UV HĐQT Kỹ sư đường bộ - Trường Đại học GTVT 26 - Quản lý dự án 
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
- Quản lý chất lượng
TỔ CHUYÊN GIA
6 Hồ Thị Sơn Chuyên gia Kỹ sư thủy văn 36 - Tính toán thủy văn công trình
7 Đào Văn Đông Chuyên gia Tiến sĩ kỹ thuật 16 - Tính toán Vật liêu
- Tư vấn ATGT
8 Tô Nam Toàn Chuyên gia Tiến sĩ xây dựng công trình 13 - Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
9 Nguyễn Đức Hạnh Chuyên gia Tiến sĩ kỹ thuật 15 - Tính toán kết cấu, nền đất yếu
PHÒNG THIẾT KẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1
10 Trần Huy Hoan Trưởng phòng Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học xây dựng HN 11 - Quản lý dự án 
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
11 Nguyễn Hoàng Quân Phó trưởng phòng
 
Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 5
 
- Tư vấn thiết kế
12 Lê Đức Dũng Kỹ sư TK đường ĐH DL
Phương Đông
4
 
- Tư vấn thiết kế
13 Nguyễn Quang Ngọc Kỹ sư TK đường Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 3
 
- Tư vấn thiết kế
14 Hoàng Văn Huệ Kỹ sư TK đường Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 4
 
- Tư vấn thiết kế
PHÒNG THIẾT KẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2
15 Tô Quang Chính Trưởng phòng Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 8 - Quản lý dự án 
- Tư vấn giám sát
- Tư vấn thiết kế
16 Đinh Văn Mạnh Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 4 - Tư vấn thiết kế
17 Trịnh Đình Tuấn Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 4
 
- Tư vấn thiết kế
18 Hoàng Việt Hùng Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 3
 
- Tư vấn thiết kế
19 Lê Anh Đức Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 3
 
- Tư vấn thiết kế
20 Nguyễn Khắc Dũng Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 4
 
- Tư vấn thiết kế
21 Võ Đức Tuấn Anh Kỹ sư TK cầu Kỹ sư cầu đường - Trường Đại học GTVT 2
 
- Tư vấn thiết kế
PHÒNG DỰ ÁN
22 Tạ Văn Đăng Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 2
 
XD Cầu đường
23 Dương Hồng Lưu Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 4
 
XD Cầu đường
24 Nguyễn Văn Hùng Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 3
 
XD Cầu đường
25 La Hồng Phong Cử nhân Khí tượng thủy văn ĐH KH Tự nhiên 7
 
Khí tượng, Thuỷ văn
26 Lý Mạnh Linh Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 2
 
XD Cầu đường
PHÒNG SỐ LiỆU CƠ BẢN
27 Trần Cảnh Thành Trưởng phòng Kỹ sư trắc địa Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 11 - Quản lý dự án 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
28 Phạm Hợi Phó trưởng phòng Kỹ sư trắc địa Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 6
 
- Quản lý dự án 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
29 Lương Minh Tuấn Cử nhân trắc địa Trung Cấp GTVT 4
 
Khảo sát địa hình
30 Nguyễn Thái Sơn Cử nhân trắc địa CĐ Tài nguyên 
- Mtrường
4
 
Khảo sát địa hình
31 Ngô Đàm Linh Kỹ sư trắc địa ĐH Mỏ - Địa chất 5
 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
32 Đinh Anh Đức Cử nhân trắc địa Cao đẳng 3
 
Khảo sát địa hình
33 Nguyễn Sinh Lực Kỹ sư trắc địa
 
ĐH Mỏ - Địa chất 4
 
Khảo sát địa hình
34 Nguyễn Văn Oai Kỹ sư cầu đường Tại chức ĐHGT 1 Khảo sát địa hình
35 Đinh Gia Lâm Cử nhân cầu đường Cao đẳng GTVT 1 Khảo sát địa hình
36 Nguyễn Anh Tuấn Cử nhân cầu đường ĐH Phương Đông Hà Nội 1 Khảo sát địa hình
PHÒNG ĐỊA CÔNG TRÌNH
37 Phạm Công Duy Trưởng phòng Kỹ sư địa chất - Đại học mỏ địa chất HN 15 - Quản lý dự án 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
38 Đinh Hải Yến Thí nghiệm viên Trung cấp GTVT 4
 
Thí nghiệm địa chất
39 Mai Xuân Huy Kỹ sư địa chất Kỹ sư địa chất - Đại học mỏ địa chất HN 3
 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
40 Ngô Văn Thiện Kỹ sư địa chất Kỹ sư địa chất - Đại học mỏ địa chất HN 3
 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
41 Phạm Đức Nghiệp Kỹ sư địa chất Kỹ sư địa chất - Đại học mỏ địa chất HN 4
 
- Tư vấn thiết kế
- Khảo sát công trình
42 Nguyễn Thị Thoa Trưởng phòng TN Kỹ sư địa chất - Đại học mỏ địa chất HN 35 - Quản lý dự án 
- Tư vấn thiết kế
- Thí nghiệm địa chất
43 Nguyễn Thị Thanh Kỹ sư địa chất Đại học Mỏ địa chất 3
 
Thí nghiệm địa chất
PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH
44 Nguyễn Quang Phong Phó trưởng phòng Cao đẳng GTVT 7
 
- Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Lập dự toán công trình
45 Đỗ Khắc Toàn Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 4
 
- Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Quản lý kế hoạch
46 Nguyễn Quốc Anh Kỹ sư địa chất Đại học Mỏ địa chất 3
 
- Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Quản lý kế hoạch
47 Chu Thị Thuỳ Anh Kỹ sư kinh tế xây dựng Đại học GTVT 3
 
- Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Lập dự toán công trình
48 Lê Thị Hoa Kỹ sư cầu đường Đại học GTVT 2 - Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Lập dự toán công trình
49 Nguyễn Công Chức Xây dựng cơ sở hạ tầng
 
Học viện Kỹ thuật Quân sự 2 - Quản lý dự án 
- Tư vấn đấu thầu
- Lập dự toán công trình
PHÒNG KẾ TOÁN - TỔNG HỢP
50
 
Trần Thị Xuân Cử nhân kinh tế ĐH KTQD 7 - Quản trị nhân sự
- Quản trị văn phòng
51 Nguyễn Thị Thao Thủ quỹ Tcấp Kinh tế 3 - Quản lý bảo hiểm
- Quản lý quỹ
52 Nguyễn Thị Kim Thoa Cử nhân kinh tế ĐH KTQD 3 - Kế toán viên
53 Nguyễn Thị Hồng Thu Cử nhân kế toán Học viện HC 2 - Kế toán viên
54 Nguyễn Thị Lý Cử nhân kinh tế CĐKT Kỹ thuật 5 - Kế toán viên
55 Lê Thị Trang Văn thư, Lễ tân Tcấp bưu chính 
viễn thông
2 - Quản lý hành chính
56 Vũ Tuấn Lý Lái xe
 
5 Lái xe
57 Kiều Đình Anh Bảo vệ
 
10 Bảo vệ
58 Nguyễn Kim Bình Lái xe
 
25 Lái xe
59 Hoàng Nghĩa Thanh Cử nhân Điện tử - Viễn Thông CĐ Bách khoa 3 - Quản lý hành chính
60 Võ Văn Tuấn Cử nhân       
 
ĐH Vinh              
 
1 - Quản lý hành chính  
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Designed by KMF Team